Privacy

Privacy verklaring
Persoonsgegevens, die verwerkt worden.
PMKT, supervisie en coaching praktijk van den Manacker verwerkt persoonsgegevens, die relevant zijn voor de diensten en die door jou zelf of door ouder verstrekt worden. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die verwerkt worden:
- voor- en achternaam cliënt
- adresgegevens
- geboortedatum
- geslacht
- telefoonnummer 
- emailadres
- medicatiegebruik
- huisarts, verwijzergegevens
- eventuele classificatie (elders gestelde diagnose)
- aantekeningen therapie
- schoolgegevens
- bij kinderen: onderzoeksverslag/behandelplan na intake/sessies onderzoek 
na afloop (volledig traject): eindrapport

Binnen de praktijk worden gegevens verwerkt die nodig zijn voor behandeling. Het verwerken van de gegevens wordt alleen gedeeld met betrokkenen en die is zelf verantwoordelijk om het met andere betrokkenen wel of niet te delen. Indien gevraagd wordt dat de therapeut in overleg gaat met derden is toestemming gevraagd en gegeven. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personden jonger dan 16 jaar, wordt om toestemming van de ouders en/of verzorgers gevraagd.

Waarom zijn gegevens nodig?
- om cliënt (of ouders als het om een kind gaat)  te kunnen bellen als dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren.
- voor afhandelen van betalingen
- voor correcte uitvoering van de therapie, zoals deze is vastgelegd in de kwaliteitseisen van de geldende vakverenigingen en de beroepseisen

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Psychomotorische Kindertherapie valt onder een 'geneeskundige behandeling'. Hieraan zijn bewaartermijnen gekoppeld. De wettelijke bewaartermijn wordt gehanteerd: maximaal 20 jaar na eindigen van therapie, of zoveel korter of langer als nodig is volgens de huidige regelgeving (Wet WGBO)

Delen met anderen
De praktijk deelt gegevens niet met derden zonder toestemming van betrokkenen en zal deze alleen verstrekken  als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met cliënt of om te voldoen aan wettelijke verplichting

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kan gestuurd worden naar info@manacker.nl. Bij deze verzoeken zal de praktijk zich houden aan de gelden wetten en regels. De beroepscode van de beroepsverenigingen (FVB en NFG) wordt gehanteerd. U heeft recht op inzage in het dossier. Daarvoor kan een afspraak gemaakt, zodat u een digitale versie in kunt zien. Rechten hierbij kunnen ingezien via: https//autoriteitpersoonsgegevens.nl/nlzelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage

Beveiliging
De praktijk neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om die reden zal de praktijk geen documenten versturen via onbeveiligde verbindingen of onbeveiligde email.
Documenten worden niet digitaal verstuurd. Mocht dit wel gebeuren, dan gaat dit via een downloadlink met bijbehorend wachtwoord. Zonder dit wachtwoord kan het document niet gedownload worden. 

Mocht er een indruk zijn dat gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via info@manacker.nl


Privacy statement website

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de privacywetgeving worden gesteld.

Cookies

 • functionele cookies: gebruikt om functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen; 
 • analytics cookies: gebruikt om het bezoek van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren; 
 • overige cookies: gebruikt om het aanmelden voor nieuwsbrieven (MailChimp, MailerLite), online chatfuncties en het insluiten van externe media (Google Maps, Youtube, Vimeo e.d.) mogelijk te maken. 


Analytics en overige cookies worden alleen opgeslagen wanneer u hiermee uitdrukkelijk instemt. Let op: onze websites werken niet optimaal wanneer u niet instemt met het gebruik van cookies.

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt ervoor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Verwerking van uw persoonsgegevens

 • het verlenen van toegang tot onze website; 
 • het opnemen van contact met u, indien u hierom verzoekt; 
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; 
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten. 


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en - gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn); 
 • NAW-gegevens van de contactpersoon; 
 • E-mailadres van de contactpersoon; 
 • Telefoonnummer van contactpersoon; 
 • IP-adressen. 


Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Tenslotte
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De nieuwe privacywet GDPR/AVG is een Europese verordening die in alle lidstaten van kracht is. Met ingang van 25 mei 2018 zijn wij verplicht aan deze wetgeving te voldoen.

Bel mij

Wanneer u deze tekst leest, neem dan telefonisch contact op met Sjoerdje van den Manacker.

Naam organisatie
Plaats organisatie
Naam
Telefoonnummer

Laatste nieuws

 • Verhuisbericht naar nieuwe locatie per 1 mei 2020

  Per 1 mei 2020 heeft praktijk van den Ma...

  lees verder
 • Toxische stress & traumagerelateerd gedrag / Hoogbegaafdheid

  Bij een bepaalde groep hoogbegaafde kind...

  lees verder
 • naar alle berichten
<h1>manacker.nl sitemap:</h1> <a href="https://www.manacker.nl/home">Home</a><br /> -<a href="https://www.manacker.nl/welkom">Welkom</a><br /> -<a href="https://www.manacker.nl/wie-is-sjoerdje-van-den-manacker">Wie is Sjoerdje van den Manacker</a><br /> -<a href="https://www.manacker.nl/curriculum-vitae">Curriculum Vitae</a><br /> <a href="https://www.manacker.nl/therapie">Therapie</a><br /> -<a href="https://www.manacker.nl/psychomotorische-kindertherapie_1453">PMKT</a><br /> -<a href="https://www.manacker.nl/therapie-volwassenen">Therapie volwassenen</a><br /> -<a href="https://www.manacker.nl/autisme-begeleiding">Autisme begeleiding</a><br /> <a href="https://www.manacker.nl/vergoeding">Vergoeding</a><br /> <a href="https://www.manacker.nl/supervisie-en-coaching">Supervisie &amp; Coaching</a><br /> -<a href="https://www.manacker.nl/supervisie">Supervisie</a><br /> -<a href="https://www.manacker.nl/coaching">Coaching</a><br /> <a href="https://www.manacker.nl/contact-en-route">Contact</a><br /> -<a href="https://www.manacker.nl/contact">Contact</a><br /> -<a href="https://www.manacker.nl/routebeschrijving">Routebeschrijving</a><br /> -<a href="https://www.manacker.nl/privacy_1464"><b>Privacy</b></a><br /> <a href="https://www.manacker.nl/nieuws">Nieuws</a><br />